മുല്ലപ്പൂഗന്ധം

എനിക്കായി മാത്രം ഒഴുകും നിലാവും

നമുക്കായി മാത്രം വീശുന്ന കാറ്റും

എന്നുള്ളിലെന്നും മൂളുന്ന പാട്ടും

നിനക്കായി മാത്രം കേഴുന്ന ഞാനും

 

കവിളുകൾ രണ്ടും ചുവക്കുന്ന നേരം

മിഴികളിൽ നാണം ഒളിക്കുന്നു വീണ്ടും

കീഴ്ചുണ്ടു മാത്രം തുടിക്കുന്ന നേരം

സിരകളിലേതോ യമുനാപ്രവാഹം

 

അറിയുകില്ലല്ലോ  ഇതിലേതു സ്വപ്നം

മറക്കുകില്ലല്ലോ മുല്ലപ്പൂഗന്ധം

നീ വരുമെന്നോ ഞാൻ നിനക്കെന്നോ

ഇതുവരെ കാലം വിധിച്ചതില്ലെന്നോ

 

നമുക്കായി മാത്രം പുലരിയുണ്ടെന്നോ

എനിക്കായി മാത്രം നിൻ ചിരിയെന്നോ

അറിയാത്ത ദൂരം അലിയുകയെന്നോ

ഞാൻ നിന്റെ സീമന്തകുങ്കുമമെന്നോ…

 

Originally published in Puzha Magazine on 4th April 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *